medicinaplus - kvalitní lékařská péče

rehabilitace Praha

Kde sídlíme?

Na Bojišti 2, Praha 2
informace a objednání:
Tel.:  284 812 518


Využívané metody a postupy

Využíváme tyto fyzioterapeutické metodiky a postupy:

ultrazvuk - elektroléčba - magnetoterapie - kineziologický rozbor - reflexní masáž - léčebná tělesná výchova - měkké techniky - mobilizační techniky - metoda Ludmily Mojžíšové

 • diagnostické vyšetření (komplexní kineziologický rozbor a průběžná kontrolní vyšetření)
 • manuální medicína (techniky měkkých tkání,postizometrická relaxace,mobilizace periferních kloubů,páteře a sternokostálních skloubení,reflexní masáž)
 • fyzikální terapie (elektroléčebné proudy- diadynamik, interferenční proudy,TENS, ultrazvuk a magnetoterapie)
 • individuální léčebná tělesná výchova
 • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda,Kabatova metoda, dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře a další - senzomotorická stimulace)
 • edukace (poradenství v oblasti správného denního režimu)

 

ULTRAZVUK

Léčebná síla ultrazvuku spočívá ve využití energie vysokofrekvenčních proudů a jejich následnou přeměnu na mechanickou energii a teplo.Pro terapeutické účely se používá mechanické vlnění o frekvenci 1 a 3 MHz,které efektivně proniká do povrchových i hlubokých tkání.

Mezi účinky ultrazvuku patří:

 • analgetický účinek (útlum bolesti)
 • uvolnění svalových spasmů
 • zlepšení prokrvení tkáně a urychlení metabolismu
 • zvýšení regenerace poškozených tkání

Ultrazvuk lze použít pro léčbu těchto potíží:

 • myalgie ( bolest svalů, bolest zad)
 • Lumbago (náhlá bodavá bolest v oblasti bederní páteře)
 • ischias (zánět sedacího nervu )
 • bolest kloubů při artrózách
 • akutní artritida
 • poúrazové stavy
 • bolesti a záněty šlach
 • tenisový loket
 • patní ostruha
 • zmrzlé rameno

 

ELEKTROLÉČBA

Elektroléčba je významnou součástí fyzikální léčby, kdy dochází k cílené a dávkované aplikaci fyzikální energie na organismus nebo jeho část s terapeutickým záměrem.

IF proudy (interferenční proudy), DD proudy (diadynamik),TENS proudy

Diadynamik je elektroléčebná procedura využívající účinky nízkofrekvenčních proudů. Vlivem proudů, které procházejí tkání, dochází ke zlepšení jejího prokrvení a následně ke svalové relaxaci, snížení bolesti a zrychlení vstřebání otoků. DD proudy jsou indikovány převážně u poúrazových stavů, artróz a ostatních degenerativních onemocnění.

TENS PROUDY využívají střídavé proudy nízkofrekvenční. Mají rychlý analgetický efekt. Používají se při bolestech páteře, kloubů a šlach.

 

Interferenční proudy jsou středněfrekvenční proudy, které se po průchodu tkání změní na nízkofrekvenční. Jejich hlavními účinky jsou:

 • snížení bolesti
 • uvolnění svalů
 • prokrvení tkáně
 • svalová stimulace

Jejich velkou výhodou je výborná snášenlivost i u velice citlivých osob.

 

MAGNETOTERAPIE

Magnetoterapie využívá pulzního elektromagnetického pole. Aplikace se provádí pomocí válcových nebo plochých aplikátorů. Výrazně snižuje podíl a dávkování medikamentů. Tato metoda je dlouhodobě klinicky ověřená, bez návykovosti a vedlejších účinků.

Jejími hlavními účinky jsou:

 • analgetický účinek (útlum bolesti)
 • potlačení zánětů
 • podporuje vyčišťování lymfatických drah
 • odstraňuje poruchy prokrvení
 • podporuje tvorbu kolagenu kosti
 • posiluje vlastní imunitní systém

Magnetoterapii lze použít pro léčbu těchto potíží:

 • artróza
 • revma
 • bolesti zad a kloubů
 • revma
 • migréna
 • nespavost
 • psychosomatické potíže
 • léčba poruch lymfatického systému

 

DIAGNOSTICKÉ METODY - KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

Kineziologický rozbor, který navazuje na předchozí vyšetření odborným lékařem, je souborem rehabilitačních vyšetřovacích metod sloužících ke stanovení diagnózy a k sestavení terapeutického plánu. Kineziologický rozbor by tedy měl vždy předcházet individuálnímu cvičení.

Na začátku takového vyšetření sepíše fyzioterapeut anamnézu klienta, ze které vyplynou důležitá fakta, na jejichž základě provede další vyšetření. Fyzioterapeut hodnotí celkové držení těla, provede vyšetření pohledem a pohmatem, vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů, svalovou sílu (svalový test), rozsah pohybu v kloubu, vyšetřuje také stav měkkých tkání,případnou svalovou dysbalanci (nerovnováhu), zkrácené a ochablé svaly.Cílem kineziologického rozboru je odhalit případnou svalovou nerovnováhu klienta, která pak bývá častou příčinou různých obtíží a bolestí.

 

REFLEXNÍ MASÁŽ

Reflexní masáž je manuální léčebný zásah , aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn – tzv. hyperalgických zón (místa se zvýšenou citlivostí). Působením na tyto zóny reflexně působíme na vnitřní orgány. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou vzájemně nervově propojeny. Změny ve vnitřních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla a naopak. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla.

Reflexní masáž vyvolává jak změny místní, tak změny vzdálené, které jsou vyvolány v místech nervově spojených s danou oblastí.

Provádí se pomalu a věnuje se především bodům se zvýšenou kožní citlivostí, hmaty jsou tedy intenzivnějšího charakteru. Využívají se polohy vleže na břiše nebo vsedě. Pořadí jednotlivých hmatů je dáno.

Reflexní masáž se využívá například při funkčních poruchách páteře, degenerativních onemocněních páteře a kloubů, chronických revmatických onemocněních, stavech po diskopatiích, kořenových syndromech, poúrazových a pooperačních stavech, poruchách prokrvení nebo onemocněních vnitřních orgánů.

 

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Léčebná tělesná výchova je nepostradatelnou součástí rehabilitační léčby. Individuální přístup fyzioterapeuta ke klientovi zajišťuje cílené řešení konkrétních zdravotních problémů. Při léčebné tělesné výchově využíváme četné speciální metodiky. Individuální léčebná tělesná výchova je způsob, jak znovu obnovit funkci postižených částí těla, posílit svalstvo nebo ulevit od bolesti.V rámci LTV se provádí nácvik správného dýchání, nácvik posilování ochablých svalů a protažení zkrácených svalů,tzn.cviky na obnovení svalové rovnováhy a cílená mobilizační cvičení.Využívá se i cvičení s pomůckami,cvičení na labilních plochách, na gymbalonu,s overbalem,instruktáž pro individuální cvičení v domácím prostředí a velký význam má speciální LTV na neurofyziologickém podkladě.

 

MĚKKÉ TECHNIKY

Měkké tkáně tvoří kůže, podkoží, svaly a vazy. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě ,vznik lokálních zatvrdlin(myogelóz) a vznik tzv. spoušťových bodů (trigger point), které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou vhodné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta. Při terapii se postupuje z povrchových vrstvev do vrstev hlubších.

Měkké tkáně úzce souvisí s pohybovou soustavou a pro svou správnou funkci musí být posunlivé.

 

MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Kosti jsou spojeny klouby. Zdravý kloub funguje bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech,strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů a je třeba je uvolnit.

Kolem zablokovaného kloubu se mění i měkké tkáně, dochází ke komplikacím krevního a lymfatického oběhu a následně bolesti. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí.

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

 

METODA LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ

Metoda vypracovaná Ludmilou Mojžíšovou je originálním přístupem k problematice funkční ženské sterility ( tzn.stav,kdy je žena gynekologicky v pořádku,přesto nemůže otěhotnět ). Je nejfyziologičtějším způsobem léčby neplodných žen založeným na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna.

První návštěva klientky zahrnuje komplexní vyšetření pohybového aparátu a diagnostiku, na jejím zádkladě se následně provádí mobilizace kostrče, pánve,páteře,žeber a uvolnění svalových spasmů.Ženě je vysvětlen vznik zřetězených spasmů a blokád,je poučena o nutnosti spolupracovat a významu denního aktivního cvičení. Cviky jsou součástí metodiky a postupně se klientka naučí celou sestavu se zaměřením na uvolnění sakroiliakálního kloubu, na uvolnění bederní páteře a posilovací izometrické cviky. Frekvence návštěv u fyzioterapeuta bývá zpravidla 1x měsíčně. Tato metoda je účinná i u bolestí zad,případně při jiných gynekologických obtížích (bolestivá menstruace,hypoplazie dělohy,opakované potraty apod.)